วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รายวิชาที่สอบ V-NET

ระดับชั้น ปวช. 3
ชุดที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน คะแนนเต็ม  100  คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง
1. วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
4. วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
5. วิชาวิถีธรรมวิถีไทย
6. พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
7. ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย
8. ความรู้เรื่อง ICT
ชุดที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เวลา 30 นาที
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
2. ตรรกะ ความมีเหตุผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชุดที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง
1. คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
2. การเงินส่วนบุคคล
3. ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ
4. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 4 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง
  1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     1.  บัญชีเบื้องต้น 1
     2.  การขาย 1
     3.  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
  2.ประเภทวิชาเกษตรกรรม
     1.  หลักพืชกรรม
     2.  หลักการเลี้ยงสัตว์
     3.  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น


ระดับชั้น ปวส. 2
ชุดที่ 1  สมรรถนะพื้นฐาน คะแนนเต็ม  100  คะแนน
1.  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2.  ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3.  ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
4.  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
5.  ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
ชุดที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ความสมารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
2. ตรรกะ ความมีเหตุผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ชุดที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100  คะแนน
1.  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น